WEGWIJS IN HET DERDE LEERJAAR!

De klasagenda

De agenda is als een heen- en weerschriftje tussen de ouders en de leerkracht. Hierin kunnen berichten worden genoteerd. Aan de ouders wordt gevraagd om dagelijks na te kijken of alle opdrachten gemaakt zijn en erover te waken dat de leerling in orde is met brieven en materialen. Daarom is het belangrijk om de agenda dagelijks in te kijken en te ondertekenen.

 

Huistaken worden met een blauwe vulpen ingevuld en  fouten verbeteren we met een groene balpen.

Bewegingsopvoeding

Turnlessen worden gegeven door  meester Arnout. Op maandag, gaan we om de 14 dagen zwemmen in Sportoase.

In je zwemzak zit een badpak/zwembroek, 2 handdoeken, eventueel een zwembril en een borstel.

In je turnzak zit een T-shirt van de school, een short en sportschoenen.

Nederlands ‘Tijd voor taal’

Voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen doen we a.d.h.v. tekstfragmenten in het lesboek, een kinderboek, … Lezen wordt extra gestimuleerd door de bibliobus. Op woensdag lezen we in groepjes, samen met de kinderen van de derde graad (tutorlezen).

Spelling

Elke week wordt er een nieuw woordpakket aangeleerd, dit zijn steeds 20 woorden met eenzelfde spellingsafspraak. Op maandag maken we kennis met de nieuwe woorden en bespreken we de spellingsafspraak. Dinsdag maken we de oefeningen in het werkboek. Donderdag oefenen we dit nog verder in. Vrijdag volgt er dan een dictee met woorden van het woordpakket, maar ook met andere woorden, met dezelfde spellingsafspraak. Vijf keer per jaar is er een controledictee, waarin de kennis van meerdere woordpakketten wordt getoetst. Dit wordt op tijd aangekondigd.

TIP: Elke dag enkele woorden oefenen, helpt je om de woorden en spellingsregels beter te onthouden. Op maandag wordt er een oefenblad meegegeven om het dictee voor te bereiden.

Nederlands

We leren de Nederlandse taal d.m.v. thema’s: dierenmanieren, ik ben beroemd, naar de winkel, spreken met ballonnen, …

De methode besteedt veel aandacht aan:

Communicatieve vaardigheden (dialogen, situaties naspelen, begripsuitbreiding, gespreksregels, …)

– Situaties waarin de ontwikkeling en het denkproces gestimuleerd worden. (ordenen en structureren, relaties leggen, …)

Expressief mondeling taalgebruik (toneel, voordragen, originaliteit,…)

Taalsystematiek (soorten woorden, zinsbouw, hoofdletters en leestekens, …)

Elk thema wordt afgesloten met een toets. De toetsen zijn zo opgesteld dat kinderen die de lessen aandachtig gevolgd hebben, de toetsen gemakkelijk kunnen oplossen. Herhaling is dan niet nodig.

Wiskunde ‘Rekensprong’

De lessen zijn verdeeld over 13 sprongen. Elke sprong bevat 10 lessen en een herhalingsles. Na elk sprong volgt een toets over alle leerstofonderdelen, analoog aan de herhalingsles. In het neuze- neuzeboek staat de werkwijze van de klas duidelijk uitgelegd, dit is een handig hulpmiddel om je dochter/zoon op weg te helpen.

Getallenkennis

– getallen tot 100 herhalen

– het getallenbegrip tot 1000

– breuken: van het schematisch (2e lj.) naar het abstract niveau. Dit a.d.h.v. de breukvragen.

– een breuk nemen van een hoeveelheid, een lengte, een oppervlak, een getal

– notatie van de breuk: betekenis van de teller, de noemer en de breukstreep

– …

Bewerkingen

– de maaltafels oefenen

– optellen en aftrekken tot 1000

– delen met rest

– cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 1000

– …

Meten en metend rekenen

– lengte: schatten en meten: km, m, dm en cm

– inhoud: schatten en meten: l, dl en cl

– gewicht: schatten en meten: kg en g

– de tijd: analoog en digitaal kloklezen tot op 1 minuut nauwkeurig

– geldwaarden

– …

Meetkunde

– punten, lijnen en oppervlakken

– hoeken herkennen en benoemen

– evenwijdige en loodrechte rechten

– de geodriehoek gebruiken

– veelhoeken

– …

Godsdienst ‘Sterren aan de hemel’

‘Sterren aan de hemel’ verwijst naar het verhaal van de Wijzen uit het Oosten. Onze godsdienstmethode geeft de kinderen de kans om samen op weg te gaan, op zoek naar de ster, die Jezus is. De uitgangsbasis voor het leermiddel is het christelijke geloof, voornamelijk geput uit Bijbelverhalen.

M.O.

Bij juf Trees en in de eigen klas gaan we creatief aan het werk (drama, muziek, beweging, beeld, media, …).

W.O. ‘Mundo’

Dit bestaat uit thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen: de familie, de buurt van de school, het park, het milieu, de tuin, …

Al doende leer je het meest! We verkennen de omgeving van de school, brengen een bezoek aan de Kruidtuin, oefenen onze fietsvaardigheden in het verkeerspark, …

We staan ook stil bij de actualiteit, de kinderen mogen zelf krantenartikels meebrengen die hen aanspreken. Deze krijgen een plaats in de klas en worden uitvoerig besproken.

Gedurende het schooljaar leren we de talenteneilanden kennen en proberen we nieuwe talenten uit.

Zonnestraal gebruiken we niet in de klas, maar is wel zeer leerrijk.

 

We kijken ernaar uit om met jullie een boeiend schooljaar te beleven!

Juf Caroline (L3A) en juf Sophie (L3B)