Gezondheid

Als schoolteam zijn we erg bewust over het leveren van kwaliteitsonderwijs voor onze kinderen.
Ook op gebied van gezondheid willen wij ons samen inspannen om een gezondheidsbeleid uit te werken op maat van de kinderen. Het doel is de totale ontplooiing, het welzijn en de gezondheid te bevorderen. Uiteraard bevinden we ons onmiddellijk op het terrein van kennis, inzichten, vaardigheden, attitudes en waarden; wat we terugvinden in het dagelijks werken met onze kinderen in onze jaarplannen en onze gezamenlijke afspraken.

De kenmerken van ons beleid steunen op:

 • een gezamenlijke visie
 • samenwerking  en betrokkenheid van het schoolteam
 • participatie van de kinderen, ouders, grootouders, externen …
 • Om te komen tot topkwaliteit werken we ons gezondheidsbeleid uit met een educatieve/informatieve visie:
 • gezamenlijke visie op lange termijn, voldoende informatie en communicatie naar iedereen (visie, doelstellingen)

reglementering:

 • wat wij samen eisen van de kinderen moet ook op school toegepast worden en wordt eveneens uitgeschreven in het schoolreglement
  vb. georganiseerde bio-fruitdag op dinsdag in de Lagere School, dagelijks fruit als tussendoortje zodat de kinderen aangezet worden om zelf dagelijks fruit mee te brengen en te eten, geen snoep of chips, boterhammen in brooddoos, Met aandacht voor het preventieve maatregelingen:
  vb. luizen, medicatie,…

acties:

 • zodat de kinderen het kunnen beleven
  vb. op school tanden poetsen(L2), schrijfdans in de KS, goeiemorgenbewegingen elke eerste weekdag (LS), Meting van verse lucht in de klassen (L3), enkel nog water meebrengen in petfles of drinkbus, de voedingspyramide aanbrengen in de 2 de graad, een gezond ontbijt in L5, met de fiets naar het natuurgebied “Doode Bemde” L6, Melk is goed voor elk-thema in L1 (gekoppeld aan bezoek aan melkveebedrijf)
 • Bewegingstussendoortjes aanleren in KS en LS, gezonde hygiëne in de KS, zelfredzaamheid,…
 • Heel wat acties binnen het leergebied W.O. vormen een invalshoek of mogelijke aanknopingspunten om aan gezondheidsopvoeding te doen.

participatie:

 • de reglementering zo goed mogelijk binnen en buiten de school toepassen
 • met schoolteam, met ouderraad, externe organisaties vb. gezonde tips verschijnen regelmatig op de schoolsite: werkhouding, schrijfhouding, gewicht boekentassen,

een netwerk creëren:

 • externen erbij betrekken: stad Leuven, VZW-Sporty, SVS-sport, Bloso Herentals (openluchtklassen)vb. workshops rond duurzaam naar school, naschools kleuterturnen en gymmen voor 1 ste en 2 de graad.

professionalisering van het team

 • Welke navormingen kunnen we volgen, specifiek richting gezondheid
 • 2009-2010: Teamgerichte navorming rond bewegingstussendoortjes
 • 2010-2011: Individuele navorming rond gezondheidsbeleid door 2 teamleden.
 • evalueren en steeds weer bijsturen!