top of page
afwezigheden doorgeven.jpg

afwezigheden

Het is belangrijk om op tijd aanwezig te zijn op school.

De aanwezigheid van je kind heeft namelijk gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage,

voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift

op het einde van het lager onderwijs.

De school is verplicht om de afwezigheden van je kind door te geven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen.
 

De extra-murosactiviteiten zijn altijd erg leuk! Elk kind wil dolgraag meegaan en eigenlijk is dat ook wel verplicht: ook dit zijn normale schoolactiviteiten.

We willen dat iedereen de kans krijgt om deze leuke momenten te beleven en streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen, deze activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

Via het schoolreglement kan je de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien altijd raadplegen.

Als je kind afwezig is, hebben we graag dat je ons voor 09.00 uur verwittigt, bij voorkeur via mail ([email protected]). Vermeld in jouw mailtje de naam en de klas van jouw kind, en of er al dan niet een warme maaltijd geannuleerd dient te worden.
 

Je kan afwezig zijn om volgende geldige redenen:

Wegens ziekte

 • Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een geel ziektebriefje, geschreven door de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar en vind je terug vooraan in de schoolagenda of onderaan deze alinea.

 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) plannen jullie zoveel mogelijk buiten de schooluren.

De ouders verwittigen de school zo snel mogelijk en bezorgen het ziekte-of doktersbriefje aan de juf/meester.

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

 

van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheden van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant.

 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank.

 • het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

 • de rouwperiode bij een overlijden

 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties

 • de deelname aan time- out-projecten

 • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

 

Problematische afwezigheden

 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk.

Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen.

Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand, zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.

Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook de engagementsverklaring en de infobrochure onderwijsregelgeving).

 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid.

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. 

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden.

De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

bottom of page