top of page

Dé iKKanklas

Op deze pagina heb ik een raadseltje

voor de slimmeriken onder jullie!

 

 • Hoe bied je kinderen volop de kans om te experimenteren?
   

 • Hoe geef je leerlingen de kans om vaardigheden te verkennen en te ontwikkelen? 
   

 • Hoe doe je aan kunst- en cultuureducatie op een speelse, ongedwongen manier? 
   

 • Hoe stimuleer je een goede werkhouding en probleemoplossend denken? 
   

 • Hoe stoom je kinderen klaar voor de 21ste eeuw? ​​ 
   

 • Hoe breng je muzische en technologische opvoeding in een uitdagende omgeving en in een fantastische sfeer?

. . .

Wel, dát doe je met een    iKKanklas ! . . . 

Helemaal uniek en alleen te vinden


in onze Don Bosco-school 

techniek en wetenschap.jpg
IMG_20190913_115042
IMG_20190918_114124
IMG_20190918_114141
IMG_20190918_114146
IMG_20190918_114315
IMG_20190918_114322
IMG_20190918_114338
IMG_20190918_115638
IMG_20190918_115634
IMG_20190918_115630
IMG_20190918_114359
Anker 1

Beste bezoeker ...

Fijn dat u even de tijd neemt om onze website te bezoeken.
Wij leggen graag even uit wat de iKKanklas is en wat ons opzet is.

 

Het nieuwe leerplan ZILL is in volle opmars en die kans laten wij niet liggen.
​Zoals de naam van onze klas het al zegt willen we de leerlingen laten ontdekken wat ze allemaal wél kunnen; 
dit doen we door praktisch aan de slag te gaan en vooral zelf de handen uit de mouwen te steken

 

 

Via speciale projecten brengen we spelenderwijs nieuwe technieken en termen aan.
De nadruk ligt op techniek, technologie, ICT en STE(a)M.

Hieraan koppelen we graag de ZILL-gedachte en daarom integreren we dit in andere vakken zoals godsdienst, taal, wiskunde, muzo, ...

Onze projecten worden allemaal mee gedragen en bedacht door de klasleerkachten, ondersteund door de stem-coach. Op die manier leeft de Ikkanklas ook verder in de klas en tijdens de lessen.

 

De focus ligt op het zelfstandig leren werken.
Dit is vaak met stappenplannen, filmpjes en andere media.
We besteden veel aandacht aan het creatief - & probleemoplossend denken 

met aanzet tot computational thinking .

Giet al deze 21ste-eeuwse vaardigheden in een leuk jasje en je hebt

het recept voor de enige, echte, unieke

iKKanklas  -

> heeft u nog vragen of een reactie?

> heeft u zelf een leuk idee of wilt u een handje helpen?

> heeft u materiaal voor een volgend kunstwerk?

... aarzel vooral niet ons even te contacteren!

Anker 2

doelstellingen

Opzet

De activiteiten die worden aangeboden in de iKKanklas zijn een aanvulling op het werken in de klas.

Er wordt getracht om thema's vanuit de klas te laten doorlopen in de iKKanklas.

De iKKanklas wil geen eiland op zich zijn.

Activiteiten die moeilijker realiseerbaar zijn in de klas, krijgen hier hun plaatsje. 

 

De doelstellingen die deze klas nastreeft zijn gericht op zowel kennis, inzicht, vaardigheden als attitudes.

We willen de hele persoonlijkheid van het kind helpen ontplooien.

Alle leergebieden komen aan bod maar ook de leergebiedoverschrijdende doelen vormen een belangrijk onderdeel. Dit gaat dan om ICT, leren leren en sociale vaardigheden (talentenarchipel). 
De werking van de iKKanklas heeft zo een significant aandeel in het bereiken van de eindtermen.


Hieronder vind je drie belangrijke onderdelen die mee richting geven aan de invulling van de iKKanklas.

MUVO (muzische vorming)

Muzische vorming omvat 6 domeinen: Beeld, Muziek, Drama, Beweging, Media en Attitudes.

In de iKKanklas proberen we hier doorheen het ganse jaar aan te werken via tal van aangeboden activiteiten.

Onderwijs moet levensecht zijn, en daarin moet het kind centraal staan.

Een kind gaat op zoek naar zijn identiteit, zijn mogelijkheden, zijn plaats in de maatschappij: het ontdekken van de wereld. 

 

Een belangrijk middel om in contact te komen met de wereld om ons heen is ‘taal’.
Niet enkel de gesproken taal, maar ook de lichaamstaal, de beeldtaal, de bewegingstaal,…
Deze komt in allerlei vormen aan bod tijdens de activiteiten.

 

Kunstenaars geven op heel eigen wijze uitdrukking van de realiteit via deze diverse vormsystemen.

Een ontmoeting met kunst geeft onze kinderen een andere kijk op de wereld.

Ze ervaren op die manier dat onze dagelijkse wereld, zoals zij die zien, niet de enige juiste is.

Leerlingen leren op een niet conventionele manier kijken, ervaren dat anderen ‘anders’ kunnen én mogen zijn.
Bijgevolg worden ze verdraagzamer en gaan ze meer respect opbrengen voor wat anderen zijn en doen. 

 

Kinderen moeten ook de kans krijgen om zelf uiting te geven aan hun kijk op de wereld.

Het bijbrengen van vaardigheden is bijgevolg even belangrijk,

vandaar dat we binnen muzische vorming steeds zowel ‘beschouwen’ als ‘creëren’ nastreven, en dit in onderlinge wisselwerking.

STE(a)M (science, technology, engineering, arts, mathematics)


De term STEM wordt internationaal gebruikt om wetenschappen, technologie en wiskunde in het onderwijs te benamen. Meer en meer steekt de naam 'STEAM' ook de kop op, waar de 'A' staat voor arts.

Het stem-actieplan wil 8 grote doelstellingen realiseren:

 

 1. Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs;

 2. Versterken van leraren, opleiders en begeleiders;

 3. Verbeteren van het proces van studie- en loopbaankeuze;

 4. Meer meisjes in STEM-richtingen en –beroepen;

 5. Inzetten op excellentie;

 6. Aanpassen van het opleidingsaanbod;

 7. Aanmoedigen van sectoren, bedrijven en kennisinstellingen;

 8. Verhogen van de maatschappelijke waardering van technische beroepen.

Bij het uitwerken van de verschillende thema’s proberen we dus ook altijd STEM-gerichte activiteiten te bedenken. Deze stimuleren het onderzoekend en probleemoplossend vermogen.

ZILL-leerplan (zin in leren, zin in leven)

Leren impliceert dat je heel wat dingen over de wereld en het leven voor het eerst ontdekt.

Die ervaring doen kinderen binnen en buiten de school op.

Soms gaat het om echt nieuwe dingen zoals een nieuwe techniek of toepassing, een nieuw leerstofgeheel.

Andere keren gaat het om vertrouwde elementen in nieuwe contexten of variaties erop.

 

Ervaren dat ze zelf tot oplossingen komen, stimuleert de leerappetijt van leerlingen.

Dat geeft ook zin en betekenis aan hun leven dat daardoor bijzonder beloftevol wordt:

 

“Er valt nog zoveel te beleven, te leren!”


"Goesting', de drijfveer van alles!"

Anker 3

Don Bosco als gids

De school is niet het eindpunt,

het is eerder een middel om de manier van leven te verbeteren.
(Don Bosco)

"Een kwaliteitsvol pastoraal-pedagogisch project voor de 21ste eeuw met Don Bosco als gids- en tochtgenoot."

leren van en leren in religie
leren leren
leren handelen
leren samenleven
leren zijn.

leren
jong en oud, hand in hand
vanuit redelijkheid en rationaliteit
hartelijkheid en emotionaliteit
geloof en zingeving ...
de toekomst


Vertrekkend vanuit deze missie en visie willen we onze leerlingen vormen tot kritische, verdraagzame burgers die zich goed in hun vel voelen met voldoende sociale vaardigheden en kennis om hun weg te vinden.

​Daarom gaan we voor ambitieus onderwijs, bieden de jongeren de nodige competenties aan en voeden hen op naar vier fundamentele kwaliteiten die we terugvinden in de cirkel van veerkracht:

 • Vrijheid ... ik doe het zelf

 • Verantwoordelijkheid ... ik kan het

 • Verbondenheid ... ik hoor erbij

 • Zingeving ... ik doe het voor mij, voor jou

strategieën:  We willen de jongeren een krachtige leeromgeving aanbieden:

 • een thuis … hier heb ik mijn eigen plaats

 • een school … hier heb ik een plaats om te leren

 • een speelplaats … hier heb ik een ontmoetingsplaats

 • een parochie … hier heb ik ruimte voor een zin-plaats​​

1. De school als een thuis …

 

Groeien naar vrijheid, ik doe het zelf
leren zijn…
creëren van een veilige, gastvrije, hartelijke leeromgeving

​Voorbeelden:
 

De iKKanklas is een heel open ruimte met aandacht voor alle talenten, naast alle cognitieve talenten ligt de nadruk hier ook op de andere talenten die minder aan bod kunnen komen in de klas. groeien in persoonlijke vrijheid

Er wordt gewerkt met projecten en thema’s, vaak wordt er een doel of product vooropgesteld maar steeds blijft er mogelijkheid tot eigen inbreng en keuzes. De mogelijkheid om creatief te zijn staat centraal en wordt bevorderd.

Er wordt aandacht besteed om genderneutraal te werken, alle kinderen krijgen de kans om hun interesse te ontdekken en te ontwikkelen.

Door het ruime aanbod wordt er ook een brug geslagen tussen ASO, TSO en BSO waarbij duidelijk gemaakt wordt dat elk zijn waarde en plaats heeft.


gemakkelijke, aanspreekbare leraars:

De iKKanmeester leidt de klas waarbij de titularis de kans krijgt om gewoon mee te doen met de jongeren in een lossere, niet-cognitieve omgeving. Door samen te werken, kan er een band groeien.


maken van duidelijke afspraken:

In de iKKanklas is er een grote vorm van vrijheid maar dit leidt ook tot grotere verantwoordelijkheid. De gevaren van de materialen, werkmaterialen en producten wordt degelijk uitgelegd. Er zijn voldoende beschermingsmiddelen voorhanden waarbij er ook op de verantwoordelijkheid van de jongere gerekend wordt om deze te gebruiken.

 
ontdekken dat er rechten en plichten zijn:

Door in dialoog te gaan ontdekken de jongeren dat er naar hen geluisterd wordt maar dit ook omgekeerd wat van hen verwacht wordt.

De nadruk ligt op het praktisch werken en ontdekken. Dit houdt echter ook in dat er nadien opgeruimd moet worden voor de volgende groep


focus op een leerlinggerichte aanpak; betrokken op de leefwereld van de jongere en in respectvolle dialoog:

Via moderne media (website, blog, …) kunnen de leerlingen, ouders e.a. zelf ideeën opperen

De thema’s en projecten worden aangegeven door de jongeren, vanuit hun klas- en leefwereld vertrekken we om een proces of product te bereiken. Dit alles leidt tot een omgeving waar de titularis kan optreden als coach om samen problemen te ontleden, op te splitsen en aan te pakken

 

2. de school als een leerplaats

De leerrijke school
groeien naar verantwoordelijkheid, ik kan het
leren leren, leren doen

​Voorbeelden:

... we vertrekken we vanuit de klasomgeving om projecten uit te werken.


In samenspraak met de jongeren en leerkracht wordt er bepaald waar er noden aan zijn om de cognitieve vakken meer uitdagend te maken.Indien mogelijk wordt dit in de klasruimte zelf uitgewerkt om zeker geen eiland op zich te vormen.
Ook wordt er steeds gekeken naar externe partners om open blik op de moderne wereld te behouden. Zo worden extramurosactiviteiten ook meer gelinkt aan de klaspraktijk.

 

Daarnaast ligt de nadruk op projectmatig werk waarbij allerhande talenten aangesproken worden om tot een goed resultaat te komen. Zo zal er wiskunde gebruikt worden om afmetingen te bepalen maar zal men ook talig aan het werk moeten om de stappen te doorlopen.

Bij dit alles is er ook aandacht voor STEM, ICT en andere talen.
De Ipads, tablets en het internet zijn niet meer weg te denken in deze omgeving om zelf reportages te maken, oplossingen te zoeken en op weg te gaan in de virtuele wereld door te programmeren.

Ook hier zijn externe partners zeer waardevol om de jongeren moderne activiteiten zoals laseren, 3D-printen en plotten aan te  bieden.

gericht op het verhogen van de bekwaamheid, belangstelling, motivatie en wilskracht

Door de werkstukken te linken aan de leefwereld van de leerlingen en uit de dagelijkse klaspraktijk zorgen deze onmiddellijk voor een hogere betrokkenheid.

De producten zijn bedoeld als een middel om geleerde strategieën toe te passen zodat ze als zinvol en nuttig ervaren worden. Zo zal er bijvoorbeeld gewerkt worden met de passer, inhouds- en landmaten, latten, loodlijnen, ...
.

Na elke iKKanbeurt wordt er onmiddellijk geëvalueerd waarbij de nadruk op het proces -en niet het product- gelegd wordt. Leerlingen die doorgezet en volgehouden hebben worden aangemoedigd en geprezen.

Ook leerlingen die anderen hielpen worden in de kijker gezet.

... gericht op het behalen van duidelijk geformuleerde leerdoelen

Nederlands (= veeleisend taalonderwijs)

Er wordt steeds gewerkt met stappenplannen. Hier wordt het te bereiken doel in korte, krachtige zinnen uitgelegd. Om tegemoet te komen aan anderstalige leerlingen wordt er ook gewerkt met aanvullende filmpjes en foto's.
Bij vragen zal de iKKanleerkracht het antwoord niet gewoon voorzeggen maar deze plannen aangrijpen om de leerling zo op weg te helpen.

In verschillende werkstukken is de taal erg belangrijk, zo zal er op een vriendelijke manier toch de nadruk gelegd worden op een correcte boodschap, zinsbouw, spelling bij bijvoorbeeld presentaties, affiches, blogs, reacties, .


mediawijsheid

Er is in ruime mate aandacht voor mediawijsheid in de iKKanklas. Dit kangaan van eenvoudige oefeningen op de computer die onmiddellijk aan de klas gelinkt zijn. Zo worden er nieuwjaarsbrieven met het 5de leerjaar gemaakt terwijl het eerste leerjaar oefent op het gebruik van de computermuis. Het tweede leerjaar leeft zich dan alweer uit op BIngel terwijl het zesde leerjaar zich verdiept in interactieve Powerpoints en Brain Games.

Overkoepelend wordt er ingegaan op vragen die zich stellen: waarom moet er een paswoord voorzien worden, wat zijn de voor- en nadelen van sociale media, hoe spreek ik een vriendje, volwassene, leerkracht, .. aan per mail enz. 
Dit alles wordt niet als een apart vak gegeven maar geïntegreerd in bestaande projecten en werkstukken.

In kleine groep gaat dit alles nog een stapje verder.
Via robots, programmeertalen, interactieve websites, ... wordt de moderne wereld uitgediept.
Zo wordt er gewerkt met programma's als Inkscape, Thinkercad, Office, Prezi, ...


techniek

Bovenal wordt er verwondering voor techniek opgewekt in de iKKanklas. Toestellen en dagelijkse gebruikstoestellen worden onderzocht en de werking verklaard. Tijdens alle projecten wordt er op een praktische manier uitgelegd hoe materialen op elkaar reageren, handgereedschappen werken en bepaalde natuurwetten toegepast kunnen worden. In de praktijk wordt dus lustig getimmerd, gelijmd, met gips en klei gewerkt, gebouwd met steen en cement, ...  De natuurbegrippen komen dan weer aan bod met knikkerbanen, aquaducten, hefbomen en nog veel meer.


wiskunde
 

de werkstukken zijn zo opgebouwd dat elke leerling op zijn niveau gebruik moet maken van taal ... én wiskunde. Zo zullen de afmetingen voor de benodigde materialen op verschillende manier gepresenteerd worden. De stukken zullen er niet klaar liggen maar afgemeten moeten worden met latten, plooimeters, winkelhaken, ... Bij de oudere leerlingen worden er ook bewerkingen ingevoerd zodat ze zelf tot een correct eindproduct moeten kunnen komen. 

Bij grotere werkstukken die door de leerlingen aangevraagd worden gaat er ook een kostenanalyse berekend worden. Via websites (Brico, Hubo, ...) wordt er berekend wat er nodig is en hoeveel dit zal kosten. Ook zal bekeken worden hoe er optimaal gebruik gemaakt kan worden van aangekocht materiaal met zo weinig mogelijk verspilling.


historisch bewustzijn
 

de keuze en sturing van thema's is er ook op gericht om in verwondering te staan voor ontdekkingen verwezenlijkingen van personen en gebeurtenissen uit het verleden. Vaak zal er gegrepen worden naar een kunstenaar of persoon uit het verleden om een link te leggen met actuele gebruiksvoorwerpen. 

Door kunst, cultuur, .. te kaderen in tijd en ruimte worden onderlinge verbanden gelegd. Op die manier ervaren de leerlingen dat we allen met elkaar verbonden zijn en meerdere processen een invloed op elkaar hebben die door de tijd gegroeid en gevormd zijn.
Zo kunnen er bezoeken aan de stad gekoppeld worden aan werkstukken: het nabouwen van een kerk, de Jacquemart in Leuven, overblijfselen van de wereldoorlogen, monumenten, impressies van ervaringsdeskundigen in alle mogelijke bronnen, ...


onderzoekscompetenties

Elk proces of werkstuk kan volbracht worden met een voldoende vrijheid tot creativiteit maar moet toch voldoen aan bepaalde normen en voorwaarden. De leerling moet zelf toetsen (onder begeleiding van de leerkracht) of zijn werkstuk hieraan voldoet.  Bij de oudere leerlingen kan er al van uitgegaan worden dat zij zelf kunnen bepalen wat noodzakelijk is. Bij aanvang van een werkstuk gaan ze zelf op voorhand noteren waaraan dit moet voldoen.

Bestaande producten of processen kunnen ook herbekeken worden om zo te verbeteren. Zo is het kraam dat bij UCLL gebouwd werd opnieuw in elkaar gezet en door de kinderen zelf onderzocht op mogelijke verbeteringen, fouten, ... Na deze fase gaan de leerlingen deze ook zelf toepassen zodat ze onmiddellijk ervaren wat hun onderzoek bewerkstelligd heeft.


zelfsturing
 

Door deze unieke aanpak en vrijheid tot eigen inbreng is er ook een grote mate van zelfsturing mogelijk voor de leerlingen. De leerkracht treedt als het ware op als begeleider en coach die in eerste instantie waakt over de veiligheid en vervolgens de processen stuurt.
De leerlingen ervaren dat er tips en methodieken aangereikt worden maar dat er steeds ruimte is tot eigen inbreng. Zo zal het doel nooit het timmeren op zich zijn maar moeten leerlingen deze techniek zelf grijpen als deze het best passend is.

Door de regelmatige terugkerende iKKan-beurten zullen ze zelf ervaren wat de voor- en nadelen zijn en wanneer vijzen bijvoorbeeld een betere keuze is.

Ook bij fouten, slechte constructies zal er voldoende tijd voorzien worden om zelf het probleem op te zoeken, bij te sturen en opnieuw te evalueren.


Doorheen het werken wordt er ook aandacht besteed voor moderne vormen van lesgeven zoals flippend classroom, peer-to-peerteaching, seeway, ... waarbij de leerling zelf uitleg geeft aan zijn klasgenoten.
Ook hier staat de werkvorm niet op zich als doel maar wordt dit gebruikt als een middel. 


... gericht op effectieve, sobere activiteiten
 

In de iKKanklas wordt er zeer veel materiaal en mogelijkheden aangereikt. Toch wordt er stil gestaan bij de kleine dingen. Dit kan gaan van het tegengaan van verspilling tot recyclage, hergebruik, upcycling, ... In die optiek wordt er ook zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van kant-en-klare pakketjes maar gebruiken we donaties van ouders, kosteloos materiaal, ...


... gericht op gelijke onderwijskansen

 

De manier van werken, de keuze van werkstukken en processen zijn er allemaal op gericht om elk kind eenzelfde kans te geven. Zo zal er talig gewerkt worden maar mag dit ook geen extra drempel vormen voor een anderstalig kind.

De iKKanklas mag ook nooit als straf gebruikt worden, leerlingen die het moeilijk hebben in de klas moeten hier terug met een blanco lijst de kans krijgen. Misschien hebben ze hier net nog meer nood aan.

De werking van de iKKanklas is er ook op gericht om kosteloos te zijn voor kinderen en ouders.
Daarom investeert de school in moderne middelen en een gamma aan werktuigen zodat alle leerlingen de kans krijgen om hiermee in contact te komen.

3. de school als een speelplaats

 

Groeien naar verbondenheid: ik hoor erbij
leren samen leven

Voorbeelden:

 

Voorbeelden:

Verbondenheid met natuur en ruimte.

Overkoepelend wordt een respect aangebracht voor materialen, mensen en geleverde inspanningen. Leerlingen worden er op attent gemaakt dat elk blad, elke plank van een boom komt. Er wordt bewust gedacht aan de natuur, ecologie, onze voetstap, ...

In de mate van het mogelijke worden projecten gekaderd, 
zo zullen er in de winter voederbakjes gebouwd worden, in de lente vogel- en bijenhuisjes.
We gaan op onderzoek met insectenloepen, schilderen mens en dier terwijl we observeren en nog veel meer.

Er wordt ook vaak naar buiten gegaan om te ervaren in welke omgeving we leven, wat onze impact is en waar we kunnen helpen. 
Wat leeft er rondom ons...


Solidariteit, non-discriminatie.

Iedereen is welkom in de iKKanklas en iedereen kan wel iets.
Dat is een grondhouding die steeds benadrukt wordt. Bij elke evaluatie wordt er gekeken wat er goed gegaan is, waar iemand in uitgeblonken heeft. 
Er wordt veel tijd gestoken in het leren geven en aanvaarden van constructieve kritiek, complimentjes, bevestigingen, ...

Iedereen hoort erbij en samen gaat het soms vlotter.
Bij de kleintjes kan dit eenvoudigweg zijn dat een leerling even een werkstuk voor iemand anders vasthoudt. De ouderen leren al taken te verdelen naargelang talenten en vaardigheden. 
Teamwork wordt steeds positief benaderd.

4. de school als een parochie

groeien naar zingeving: ik doe het voor jou
leren van/in religie

Voorbeelden:

Gericht op het aanbieden van een plek waar kinderen antwoorden vinden op vragen als:
Wat ben ik hier aan het doen?  Wat is het doel in mijn leven?  Wat zijn mijn talenten?

Tijdens het werken, bij het aanbrengen van een nieuw thema en bij de evaluatie komen al deze vragen spontaan aan bod. 
Waarom gaan we de vogels helpen in de winter? Waarom is het leuk als je iemand helpt om iets vast te houden? Hoe voel je je zelf als je iemand kan helpen en die daar dankbaar om is? ...
​In deze open sfeer wordt er hard gewerkt aan deze belangrijke vorm van zingeving.​


Aanbieden van een stille ruimte

hoewel de iKKanklas vaak een ruimte vol lawaai is kan deze ook perfect dienst doen als stille ruimte.
Dit kan eenvoudigweg gaan van de keuze te hebben om alleen of in groep te werken, de keuze te hebben om voor een ander werkstuk te kiezen.
Op deze manier kan een leerling zich even afzonderen en zijn eigen weg zoeken.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed om echt stil te leren zijn.
Dit kan letterlijk genomen worden en zo kunnen er presentaties op de computer gemaakt worden waar echte concentratie (en stilte) nodig is.

​Er kan uiteraard ook echte stilte gevraagd worden.
Dit kan zijn wanneer er gebruik gemaakt wordt van film en beelden om verwondering op te wekken en waarbij stilte gebruikt wordt om impressies neer te geven of wanneer er geëvalueerd wordt, wanneer iemand anders aan het woord is, ...

bottom of page