top of page

onkosten

Ik heb vroeger hard moeten werken en had verschillende baantjes.

Mijn oudste broer wilde eigenlijk niet dat ik naar school ging maar ik heb het toch gedaan.

Gelukkig is schoollopen nu voor het grootste gedeelte gratis.

welkom op deze website.jpg

Er zijn toch enkele activiteiten die geld kosten, je vindt hieronder een lijstje van de schoolonkosten.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken,
niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Maak je er als ouder gebruik van, dan moet je er natuurlijk wel voor betalen.

Verplichte educatieve activiteiten per klas:

 • zwemmen

 • bosuitstap

 • culturele uitstappen: bibliotheekbezoek, toneel, museum, musical, verteller,…

 • schoolreis

 • sportdag

 • stadswandeling met gids

Kleuters: max. € 50 

Lagere schoolleerling: max. € 95

Ouders krijgen driemaal per schooljaar een schoolrekening voor deze verplichte activiteiten.

Bovenstaande bedragen worden dus in drie schijven aangerekend tijdens de maanden oktober, februari en april.

 

Niet verplicht aanbod per klas:

 

Alle bovenstaande aan te kopen goederen zijn volledig vrijblijvend.

Geen enkele van deze goederen zijn nodig om ten volle deel te nemen aan alle schoolactiviteiten.

 • middagtoezicht € 16 / maand (sociaal tarief aan 8€/maand. Het sociale tarief telt vanaf het 3e kind op onze school of voor gezinnen met recht op schooltoeslag )  

 • wekelijkse fruitdag € 12 voor 30 weken

 • warme maaltijd - kleuters en lagere school € 6 / dag

 • tijdschriften Averbode - kleuters € 45 / jaar

 • tijdschriften Averbode - lagere school € 47 / jaar

 • turn-T-shirt € 12

 • turnshort € 12​

 • openluchtklassen eerste graad - driedaagse talentklassen in Oost-Malle ongeveer €145 

 • openluchtklassen tweede graad - driedaagse zeeklassen in Oostende ongeveer €145

 • openluchtklassen derde graad - vijfdaagse sportklassen in Herentals ongeveer €190

Met de vergoeding “middagtoezicht” worden de personen betaald die tijdens de middag de kinderen helpen in de eetzalen.

Je ontvangt hiervoor jaarlijks een fiscaal attest om aan te geven bij je belastingen.

Kinderen die onder de middag naar huis gaan, hoeven dit natuurlijk niet te betalen.

Wijze van betaling

Ouders krijgen 2- maandelijks een schoolrekening via mail of op papier.

We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na afgifte.

We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving, domiciliëring of cash.

 

 

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur.

Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. 

Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen.

Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling).

Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een maaltijd of andere activiteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is.

Kosten die we al gemaakt hadden (bv. busvervoer,..) nemen we op in de schoolrekening.

bottom of page