top of page

ouderparticipatie

School maken doen we samen.

We zien u, als ouder, ook als onze partner in de opvoeding van je kind.
Een goede samenwerking is hierbij natuurlijk cruciaal.

We organiseren enkele oudercontacten maar je kan daarbuiten ook steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek.

We zijn bijzonder trots op onze 'ouderraad' en 'conference with parents'.
Meer info vindt u hieronder.

logo ouderraad.png
info voor de papa's en de mama's.jpg

de ouderraad

ouderparticipatie1

Voor zij die de school al een tijdje kennen is de ouderraad (oudercomité) ongetwijfeld bekend.
Indien je echter pas bij de school bent, willen wij u eerst en vooral vanuit de ouderraad een warm welkom heten.


Kennismaking

De “Ouderraad” is de officiële naam voor een groep ouders die zich graag iets meer bij het schoolgebeuren willen betrekken. De juffen, leerkrachten, directie alsook de verzorgers van de opvang, zijn spilfiguren in het leven van onze kinderen.

Deze mensen werken dagelijks om, rond en met onze kinderen. We willen dit graag met een positieve inbreng beïnvloeden.

De ouderraad geeft de mogelijkheid aan alle ouders om oprechte feedback te geven aan deze mensen waardoor een aangename samenwerking met wederzijds begrip en respect gerealiseerd wordt.

 

Niet alleen de feedback en communicatie over het dagelijkse reilen en zeilen in de school is belangrijk maar ook het beschikken over de nodige middelen om dit te kunnen realiseren.
Onze kinderen werken, spelen en sporten in de klassen, op de speelplaats en in de speelzalen aanwezig in het schoolgebouw.

Al het materiaal dat hiervoor nodig is, moet op regelmatige tijdstippen vervangen worden.

Zoals welbekend, hebben de meeste schoolinstellingen een tekort aan middelen om dit te financieren. 

Graag willen wij, als ouders, een steentje bijdragen. Met een paar gezellige activiteiten kan heel wat gerealiseerd worden.

 

Hiernaast biedt de ouderraad ook een platform om mekaar beter te leren kennen.

Wie zijn al die papa’s en mama’s die we in de schoolgangen tegenkomen bij het wegbrengen en afhalen van onze kinderen?
Een ideale gelegenheid om dit te weten te komen is deel te nemen aan de ouderraad bijeenkomsten en/of deel te nemen aan de activiteiten als losse medewerker en/of gewoon er zijn bij de activiteiten en initiatieven die doorheen het ganse jaar op touw gezet worden.

 

Bijeenkomsten & verslagen

 

Er zullen niet meer dan 6 bijeenkomsten plaatsvinden, gespreid over de 10 maanden van het schooljaar.

Tijdens deze bijeenkomsten worden bij een gezellige babbel en drankje de agendapunten besproken die voorafgaandelijk door de ouders van de ouderraad worden samengesteld.

Uiteraard kunnen alle ouders van de school hun gewenste punten doorgeven via de gekende kanalen.

 

De bijeenkomsten worden vergezeld door een juf van het kleuteronderwijs, een leerkracht van het lager onderwijs en de directeur.

De bijeenkomsten vinden plaats in de school zelf en starten telkens om 20:00 uur. 

Alle ouders van de school krijgen een kopij van het verslag.

De datum van de bijeenkomst wordt voorafgaandelijk vastgelegd en via het verslag en/of een affiche in de school meegedeeld aan de andere ouders.  Er is geen vaste dag.

volgende ouderraadvergaderingen:

- donderdag 17/11

- maandag 23 /01

- dinsdag 28/03

- donderdag 25/05

 

Activiteiten

 

Uiteraard willen we de geldinzamelacties niet overdrijven.

Er worden maximum 4 activiteiten georganiseerd waaronder een filmavond of kinderfuif, de verkoop van afhaalpizza's, wafels of dergelijke alsook een extra verrassingsactiviteit. We trachten de datums in te plannen zodat er niet teveel samenloop is met andere door de school zelf georganiseerde activiteiten.

De bestemming van de opbrengsten zal tijdens de ouderraad bijeenkomsten besproken, bepaald en gestemd worden.

 

Wil je meedoen?

 

Dat kan op verschillende manieren:

 • actief meewerken en zoveel mogelijk de bijeenkomsten bijwonen

 • af en toe meewerken als losse medewerker:  een losse medewerker stelt zich vrijblijvend kandidaat om te helpen bij de vooropgestelde activiteiten. Er worden werkgroepjes samengesteld voor elk van de verschillende activiteiten. Via de coördinator kan je je kandidaat stellen voor de openstaande taken.

 

De events blijven een sociale aangelegenheid die gepaard gaan met de nodige humor en vooral een gezellige sfeer waarin de ouders elkaar beter leren kennen. Zij die reeds meegewerkt hebben weten wat hier bedoeld wordt.

Contactinfo

 

Alle vragen aan de ouderraad kunnen gesteld worden:

 • via de infobussen in de inkomhal van de school en in de hal aan de kleuterpoort.

 • via e-mail: [email protected]

 • via het aanspreken van een medewerker van de ouderraad

 • Via de beschikbare infoborden in de inkomhal van de school zal ook de nodige informatie worden uitgehangen


Voorzitter: Winnie Van Roey
Ondervoorzitter: Tine Nelissen
Penningmeester: Christophe Debrun
Secretaris: Valerie Pintens

ouderparticpatie 2

conference with parents

Voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, organiseren we een 5-tal bijeenkomsten per schooljaar.
Hierop lichten we in samenwerking met tolken en/of vrijwillige ouders de schoolwerking toe in het Engels, Frans, Spaans, Italiaans of Pools.

Dit naargelang de opkomst.

Inhoudelijk kan een conference with parents gaan over volgende onderwerpen:

 • Voorstelling van de zorgcoaches die fungeren als okanleraren binnen de reguliere klassen. 

 • Toelichting van onze school-en klaswerking

 • Overlopen van de activiteitenkalender per trimester

 • Helpen vertalen en invullen van de kindgebonden fiches

 • Toelichting van mogelijkheden die de stad biedt qua opvang, sport, cultuur, vervoer,…

 • Voorstelling van de materialen uit de taalkoffers en de taaltasjes.

 • Hoe kan je als ouder spelen met je kind om de Nederlandse taal snel te leren?

 • Werking met anderstalige kleuters toelichten via een bezoekje aan een kleuterklas

 • Kijken naar het filmpje uit Klasse “Een vlieg in de klas”

 • Toelichten waarom kleuteronderwijs zo belangrijk is

 • Een antwoord bieden op de vragen van aanwezige anderstalige ouders

 

 Anderstalige ouders worden op de 'conference with parents' uitgenodigd via de nieuwsbrief.
 Die  CWP vindt plaats op een woensdag  van 09.30 tot 11.00 uur.

schoolraad

De schoolraad is het officiële participatieorgaan in de school, dat om de vier jaar opnieuw samengesteld wordt.

Het schoolbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de oprichting van de schoolraden en kan ook zelf kiezen

onder welke vorm de oprichting van de schoolraden plaatsvindt.

 

 

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee)vertegenwoordigers van drie geledingen: 
de ouders, het schoolpersoneel en de lokale gemeenschap.

De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raadgevende stem.

Indien er een teamraad en ouderraad bestaat, dan duiden zij de afgevaardigden aan voor de betrokken geleding in de schoolraad.

De onderliggende raden bepalen wanneer deze aanduiding wordt hernieuwd.

 

Samenstelling:

 

 • oudergeleding: Tine Nelissen en Maarten Burssens

 • personeelsgeleding: Shirley Daenens en Stefanie Janssens

 • lokale gemeenschap: Annick Desutter en Zr. Mia Schepens

 • directeur: Carine Apers
   

Wat doet de schoolraad op school?

 1. De schoolraad mag informatie opvragen bij de school en documenten inkijken die nodig zijn bij het uitoefenen van de advies en overlegbevoegdheid van de schoolraad. Daarnaast is de schoolraad verplicht om hun achterban (alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de school) te informeren over hun standpunten.
   

 2. De schoolraad mag vrijblijvend advies geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast is de schoolraad volgens het participatiedecreet verplicht om de school te adviseren over onderstaande onderwerpen. Het advies wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht en is gemotiveerd. De inrichtende macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het advies van de schoolraad.

  • de bepaling van het profiel van de directeur;

  • het studieaanbod;

  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;

  • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer;

  • de vaststelling van het nascholingsbeleid;

  • het beleid inzake experimenten en projecten
    

 3. De inrichtende macht overlegt met de schoolraad over onderstaande onderwerpen. Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van inrichtende macht en schoolraad. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht en de schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing.
   

  • Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement.

  • Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen

  • Het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan

  • De vaststelling en de wijziging van het beleidsplan

  • Beslissingen inzake de jaarplanning van extra-muros activiteiten en parascolaire activiteiten.

  • Beslissingen inzake de infrastructuurwerken.

  • De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten.

  • Het bepalen van het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school;

  • Het bepalen van de duur van de stageactiviteiten
    

Concreet betekent dit dat de school bijvoorbeeld tijdens het schooljaar geen bijkomende rekening mag vragen voor de drank of verzekering zonder dit te overleggen in de schoolraad.

 

Hoe werkt de schoolraad?

De interne werking van de schoolraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.

Bij geschillen tussen de inrichtende macht en de schoolraad kan een bemiddelingscommissie op vraag van ofwel de schoolraad ofwel de inrichtende macht optreden.
Een bemiddelingscommissie is samengesteld uit drie personen.
De inrichtende macht en de schoolraad duiden elk één persoon aan.
Deze twee personen kiezen de derde persoon die optreedt als voorzitter.
Hier is het wel belangrijk dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen een geschil en een klacht.

Een geschil is bijvoorbeeld een meningsverschil tussen de schoolraad en de inrichtende macht waar men niet uitgeraakt.

Een klacht daarentegen gaat over een (vermeende) fout van bijvoorbeeld de inrichtende macht t.a.v.
besluitvormingsprocedure en de participatie van de schoolraad hierbij. 

(bron : www.vcov.be)

ouderparticipatie 3
bottom of page