top of page

Nuttige informatie

Schooluren

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 • voorschoolse opvang (Ferm) vanaf 7 uur 

 • start activiteiten om 8.30 uur 

 • einde van de voormiddag om 12.05 uur 

 • middagopvang van 12.05 uur tot 13.23 uur 

 • hervatten van de activiteiten om 13.23 uur 

 • einde van de schooldag om 15.30 uur 

 • naschoolse opvang (Ferm) van 15.45 uur tot 18.30 uur 

Woensdag 

 • voorschoolse opvang (Ferm) vanaf 7 uur 

 • start activiteiten om 9.20 uur 

 • einde van de activiteiten om 12.05 uur 

 • naschoolse opvang (Ferm) van 12.20 uur tot 18.30 uur

 

Vakantiedagen 2023 - 2024

Herfstvakantie: 30/10/2023 - 03/11/2023 (hele week opvang mogelijk door Ferm)

Kerstvakantie: 25/12/2023 - 05/01/2024 (opvang tijdens de 2e week)

Krokusvakantie: 12/02/2024- 16/02/2024 (hele week opvang mogelijk door Ferm)

Paasvakantie: 01/04/2024 – 12/04/2024 (opvang mogelijk tijdens de 2e week)

Zomervakantie: 30/06/2024 (vanaf 12.05 uur) - 31/08/2024

Geen school:

 • 18/09/2023 Pedagogische studiedag (wel opvang door Ferm)

 • 02/10/2023 Facultatieve vrije dag (wel opvang door Ferm)

 • 29/11/2023 Pedagogische studiedag (wel opvang door Ferm)

 • 02/02/2024 Pedagogische studiedag (wel opvang door Ferm)

 • 04/03/2024 Facultatieve vrije dag (wel opvang door Ferm)

 • 9 en 10/05/2024 Hemelvaartsdag en brugdag (geen opvang)

 • 20/05/2024 Pinkstermaandag

 

 

Oudercontacten

Bij het begin van het schooljaar organiseert de school een algemene informatieavond voor de ouders van kleuters en lagere schoolkinderen. Je kan dan kennis maken met de klasleerkrachten en vragen stellen over de  klaswerking.  


Tweemaal per jaar is er een individueel oudercontact (al dan niet digitaal). Hier bespreekt men de evolutie die de kleuters maakten, de resultaten en leer- en leefhouding van de lagere schoolkinderen. Een gesprek met de directie, het CLB, de zorgcoördinator en zorgcoachen en eventueel andere ondersteuners is eveneens mogelijk. Je aanwezigheid op info-avonden en oudercontacten vinden we een noodzaak voor een goede samenwerking tussen de school en thuis. De data worden tijdig meegedeeld via de kalender en de nieuwsbrief.

De zorgcoach en/of de klasleraar kunnen je uitnodigen voor een extra zorggesprek. In het belang van je kind is je aanwezigheid hierop aangeraden.  

Wat doen bij afwezigheid? 

 

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht. 

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Je verwittigt de school de eerste dag van afwezigheid voor 8.30 uur (telefonisch) en bezorgt het attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis. Deze briefjes kan je vinden in de schoolagenda/het schriftje van je kind. 

OPGELET! 

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. 5-jarigen zijn 290 halve dagen leerplichtig in het kleuteronderwijs. Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  


Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. 

Het attest moet vermelden:  

 • Naam van de leerling 

 • Naam en handtekening van de ouders 

 • De persoons- en contactgegevens van de behandelende arts 

 • Over welk geneesmiddel het gaat (naam en vorm) 

 • Wanneer het moet ingenomen worden (tijdstip-frequentie) 

 • Welke dosis mag toegediend worden 

 • Hoe het medicijn bewaard moet worden 

 • Voorzorgen, opmerkingen en mogelijke ongewenste effecten 

 • Handtekening van de arts 

Download hier het attest

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

bottom of page