top of page

Schoolraad

De schoolraad is het officiële participatieorgaan in de school, dat om de vier jaar opnieuw samengesteld wordt. 

Het schoolbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de oprichting van de schoolraden en kan ook zelf kiezen onder welke vorm de oprichting van de schoolraden plaatsvindt. 

  

 Wie zit er in de schoolraad? 

 De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee) vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het schoolpersoneel en de lokale gemeenschap. 

De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raadgevende stem. 

Indien er een teamraad en ouderraad bestaat, dan duiden zij de afgevaardigden aan voor de betrokken geleding in de schoolraad. 

De onderliggende raden bepalen wanneer deze aanduiding wordt hernieuwd. 

 Samenstelling: 

 • Oudergeleding: Tine Nelissen en Maarten Burssens 

 • Personeelsgeleding: Shirley Daenens en Stefanie Janssens 

 • Lokale gemeenschap: Annick Desutter en Zr. Mia Schepens 

 • Directeur: Carine Apers en Marleen Rosiers 
   

Wat doet de schoolraad op school? 

 • Informatie opvragen en inkijken die nodig zijn om advies te geven. 

 • Hebben de verantwoordelijkheid om de achterban (alle ouders, leerkrachten en leerlingen) te informeren over hun standpunt. 

 • Geven van vrijblijvend advies naar de school toe. 

 • De schoolraad is volgens het participatiedecreet verplicht om de school te adviseren over onderstaande onderwerpen. Het advies wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht en is gemotiveerd. De inrichtende macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het advies van de schoolraad. 

  • De bepaling van het profiel van de directeur; 

  • Het studieaanbod; 

  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties; 

  • De opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer; 

  • De vaststelling van het nascholingsbeleid; 

  • Het beleid inzake experimenten en projecten 
    

 • De inrichtende macht overlegt met de schoolraad over onderstaande onderwerpen. Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van inrichtende macht en schoolraad. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht en de schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing. 

  • Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement. 

  • Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen 

  • Het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan 

  • De vaststelling en de wijziging van het beleidsplan 

  • Beslissingen inzake de jaarplanning van extra-muros activiteiten en parascolaire activiteiten. 

  • Beslissingen inzake de infrastructuurwerken. 

  • De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten. 

  • Het bepalen van het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school; 

  • Het bepalen van de duur van de stageactiviteiten 
     

Hoe werkt de schoolraad? 

 • De interne werking van de schoolraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. 

 • Bij geschillen tussen de inrichtende macht en de schoolraad kan een bemiddelingscommissie op vraag van ofwel de schoolraad ofwel de inrichtende macht optreden. 
  Een bemiddelingscommissie is samengesteld uit drie personen. 
  De inrichtende macht en de schoolraad duiden elk één persoon aan. 
  Deze twee personen kiezen de derde persoon die optreedt als voorzitter. 
  Hier is het wel belangrijk dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen een geschil en een klacht. 

bottom of page